Menu

VIZIJA

07/10/2015 - Misija i vizija
VIZIJA

MISIJA: Socijalizacija marginalnih grupa radeći zajedno u timu (korisnici i stručna lica). Rad na individualnom pristupu, procjeni sposobnosti i pomoći pojedincu da maksimalno iskoristi svoje sposobnosti bilo da se radi o korisniku ili davaocu pomoći.

VIZIJA: Obezbjediti jednake mogućnosti za sve građane

CILJEVI – definisani Statutom:

  1. Organizovanje, pružanje i razvijanje svih oblika humanitarne, zdravstvene, psihosocijalne i edukativne pomoći i podrške osobama u stanju potrebe i njihovim porodicama;
  2. Organizovanje i pružanje usluge personalne asistencije, koja se odnosi na pomoć osobama sa invaliditetom u svakodnevnim aktivnostima koje ne mogu da obavljaju bez pomoći drugog lica;
  3. Organizovanje i pružanje pomoći u kući za starija lica koja su u stanju socijalne potrebe ili su zbog starosti stekla invaliditet;
  4. Obezbjeđivanje i pružanje prevoza osobama sa invaliditetom u sklopu usluge personalne asistencije;
  5. Podizanje svijesti javnosti o osobama sa invaliditetom kroz organizovanje kulturnih događaja kao što je Filmski festival o osobama sa invaliditetom, kao i drugi slični događaji koji se mogu organizovati redovno ili povremeno, medijskih kampanja, uličnih akcija, radionica, okruglih stolova, sprovođenje istraživanja i dr;
  6. Djelovanje na ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, kao i obrazovanja;
  7. Zaštita, promocija i unapređenje ljudskih prava svih marginalizovanih grupa, te rad na otklanjanju socijalnih i psihičkih posljedica invalidnosti;
  8. Djelovanje u cilju uklanjanja svih vidova diskriminacije po osnovu njihove invalidnosti sa naročitim akcentom na višestruku diskriminaciju pojedinih grupacija unutar populacije osoba sa invaliditetom;
  9. Organizovanje i izvođenje edukacije korisnika Organizacije putem javnih tribina, predavanja, seminara, i drugih aktivnosti koje organizuje Organizacija ili druge nevladine organizacije ili javne ustanove i institucije;
  10. Organizovanje humanitarnih akcija za prikupljanje sredstava namjenjenih za razvoj usluga koje pruža Organizacija.
BosnianEnglishGerman