Menu

VIZIJA

07/10/2015 - Misija i vizija
VIZIJA

MISIJA: Socijalizacija marginalnih grupa radeći zajedno u timu (korisnici i stručna lica). Rad na individualnom pristupu, procjeni sposobnosti i pomoći pojedincu da maksimalno iskoristi svoje sposobnosti bilo da se radi o korisniku ili davaocu pomoći.

VIZIJA: Obezbjediti jednake mogućnosti za sve građane

CILJEVI:

  1. Poboljšati upravljanje ljudskim resursima, kroz slijedeće aktivnosti:
  1. Saradnja sa vladinim i nevladinim sektorom, kroz slijedeće aktivnosti:
  1. Samofinansiranje – samoodrživi projekti, kroz slijedeće aktivnosti:
  1. Razvoj Centra za samostalan život, kroz slijedeće aktivnosti:
  1. Stvaranje jednakih mogućnosti u zdravstvu, kroz slijedeće aktivnosti:
  1. Stvaranje jednakih mogućnosti u obrazovanju, kroz slijedeće aktivnosti:

 

Ciljevi i aktivnosti su definisani Strateškim planom Humanitrne organizacije „Partner” za period od 2011. do 2016. godine.

 

BosnianEnglishGerman