Menu

JAVNI POZIV za odabir i imenovanje izvršnog direktora HO „Partner“ Banjaluka

29/10/2018 - Vijesti
JAVNI POZIV za odabir i imenovanje izvršnog direktora HO „Partner“ Banjaluka

Na osnovu člana 27. Statuta Humanitarne organizacije „Partner“, Skupština Organizacije na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 15.10.2018. godine, donosi odluku o objavljivanju:

JAVNOG POZIVA

za odabir i imenovanje izvršnog direktora Humanitarne organizacije „Partner“ Banjaluka

I

             HO „Partner“ raspisuje Javni poziv za odabir i imenovanje izvršnog direktora Organizacije, volonterski[1] dok se ne steknu uslovi za isplatu plata tj. zavisno od odobrenih projekata.

Opis poslova i radnih zadataka za poziciju Izvršnog direktora Humanitarne organizacije „Partner“ definisani su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka radnika Humanitarne organizacije „Partner“ Banjaluka, i između ostalog uključuje:

1.Zastupa i predstavlja Organizaciju,
2. Rukovodi radom Organizacije, te provodi politiku Organizacije, u skladu sa Statutom i drugim opštim aktima Organizacije,
3. Provodi, realizuje ili organizuje izvršenje zaključaka i drugih akata Upravnog odbora i Skupštine Organizacije, kao i drugih organa          Organizacije,
4. Odgovara za zakonitost rada organa Organizacije, ako nije upozorio na nezakonitost rada i odlučivanje organa, u slučaju da se radi o prekršaju ili krivičnom djelu, dužan je obustaviti od izvršenja takvog akta i o tome obavijestiti nadležni organ vlasti,
5. Nadgleda ispravnost rada Organizacije, prati finansijsko poslovanje i odobrava finansijske isplate, te odlučuje o isplati novčane pomoći do 200,00 KM.
6. Potpisuje ugovore o finansiranju rada Organizacije, ugovore u pravnom prometu, ugovore sa zaposlenim radnicima, podnosi i potpisuje projekte,
7. Brine o međuljudskim odnosima u Organizaciji,
8. Koordinira rad radnih grupa u Organizaciji, čiji članovi su mu neposredno odgovorni za svoj rad,
9. Imenuje Tim Organizacije, kao operativno tijelo radnih grupa, određuje koordinatore radnh grupa, menadžere projekata i sl,
10. Podnosi izvještaj o svom radu Upravnom odboru i Skupštini Organizacije.

II

Uslovi:

Kandidat/kinja je dužan/na da ispunjava slijedeće uslove:

  1. Da je državljanin Republike Srpske (BiH),
  2. Da je osoba starija od 18 godina,
  3. Da ima završenu minimum srednju školu ekonomskog ili pravno-administrativnog smjera;
  4. Najmanje dvije godine radnog iskustva na obavljaju finansijsko administrativnih poslova,
  5. Iskustvo u pripremi i realizaciji projekata domaćih i stranih donatora i namicanju sredstava,
  6. Organizacijeske sposobnosti.

III

Po isteku Javnog poziva Upravni odbor HO “Partner” će formirati Komisiju za odabir kandidata za obavljanje poslova izvršnog direktora.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove biće pozvani na intervju.

IV

Prijava kandidata/kinja treba da sadrže:

  1. Biografija sa kontakt podacima,
  2. Kopija lične karte.

V

            Prijave sa traženim dokumentima dostaviti najkasnije do 10.11.2018. godine, na mail partner@teol.net, lično ili preporučeno na adresu Humanitarne organizacije “Partner”, ul. Srđe Zlopogleđe 55, Banjaluka, sa naznakom:

 

“PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA ODABIR I IMENOVANJE IZVRŠNOG DIREKTORA

HUMANITARNE ORGANIZACIJE „PARTNER“ BANJALUKA”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Broj: 433/18
Datum: 29.10.2018.

Predsjednica Skupštine:
Milica Galić

[1] Pravilnik o radu Humanitarne organizacije „Partner“ Banjaluka (član 14.)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

BosnianEnglishGerman