Menu

Dokumenti i Publikacije

DOKUMENTI:
1. Zakon o socijalnoj zaštiti RS
2. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji osposobljavanju i zapošljavanju invalida RS
3. Pravilnik o ostvarivanju prava na pomoć i njegu u kući
4. Pravilnik o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju
5. Pravilnik o načinu i postupku osvarivanja prava zaposlenih roditelja djeteta sa psihofizičkim smetnjama na rad sa pola radnog vremena
6. Prаvilnik о uslоvimа zа plаnirаnjе i prојеktоvаnjе оbјеkаtа zа nеsmеtаnо krеtаnjе dјеcе i licа sа umаnjеnim tјеlеsnim spоsоbnоstimа
7. Pravilnik o pravu na medicinska sredstva
8. Strategija unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom RS 2010-2015.
9. Strategija unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom 2017-2026.
10. Politika u oblasti invalidnosti u BiH
11. Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom
12. Akcioni plan Vijeća Evrope za osobe sa invaliditetom 2006.-2015.

PUBLIKACIJE:
Krivična djela počinjena iz mržnje protiv osoba s invaliditetom ENIL 2014.
Obrazovanje lica sa invaliditetom u Gradu Banja Luka – mr Sanja Malić, Ljubinka Dragojević prof. sociologije – 2014.
Brošura HO Partner Deset godina sa vama – 2011.
Samostalan život osoba sa invaliditetom – mr Olivera Mastikosa, Drago Vučenović 2011.
Brošura Banja Luka – otvoreni grad licima sa invaliditetom – 2010.
Studija potreba za razvojem soc. preduzetništva u Gradu Banjaluci – mr Olivera Mastikosa, mr Anita Šimundža 2008.
Istrazivanje stavova korisnika PA o kriterijima kvaliteta usluge – Banjaluka 2007.
Iskustva pokretanja Servisa za PA – mr Olivera Mastikosa, Tatjana Gajić dipl. defektolog 2003.
UN agenda za održivi razvoj do 2030

BosnianEnglishGerman